Σύνδεσμοι


Διεθνείς Ομοσπονδίες-Ενώσεις


Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU)

Διεθνής Ένωση Φιλοτελικών Δημοσιογράφων (AIJP)

Διεθνής Ένωση Πραγματογνωμώνων Φιλοτελισμού

Παγκόσμια Ομοσπονδία Ενώσεων Εμπόρων Γραμματοσήμων

Διεθνής Ένωση Εκδοτών Καταλόγων Γραμματοσήμων και Φιλοτελικών Εκδόσεων


Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες - Ενώσεις

Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Ακαδημία

Αυστρία
Verband Österreichischer Philatelistenvereine

Βέλγιο
Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique

Βουλγαρία
Съюзът на българските филателисти е доброволно

Γαλλία
Fédération Française des Associations Philatéliques

Γερμανία
Bund Deutscher Philatelisten e.V.

Δανία
Danmarks Filatelist Forbund

Ηνωμένο Βασίλειο
The Association of British Philatelic Societies

Ισπανία
Federación Española de Sociedades Filatélicas

Ιταλία
Federatione fra le Società Filateliche Italiane

Κύπρος
Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία

Νορβηγία
Norsk FilatelistForbund

Ολλανδία
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen

Πορτογαλία
Federação Portuguesa de Filatelia

Ρουμανία
Federatia Filatelică Română

Τσεχία
Svaz českých filatelistů

Φιλανδία
Suomen Filatelistiliitto