Η ταχυδρομική ιστορία και τα γραμματόσημα της Εθνικής Αντίστασης

Click on full page view   under the book for easier reading, as the red arrow depicts in the following image: