Κανονισμός Απονομής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΑΡΙΛΗ ΜΠΙΝΟΥ

 

Άρθρο 1ο       Σκοπός

1.1 Για την ενθάρρυνση και προαγωγή της Φιλοτελικής Φιλολογίας και τη διάδοση της φιλοτελικής γνώσης, η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία (ΕΦΟ) έχει καθιερώσει από το 1978 ετήσιο βραβείο στη μνήμη του διαπρεπούς Έλληνα φιλοτελιστή και μελετητή του ελληνικού γραμματοσήμου Χαριλή Μπίνου.

1.2 Το βραβείο είναι ετήσιο, αποτελείται από επάργυρη πλακέτα που φέρει το έμβλημα της ΕΦΟ, τη φράση Βραβείο Χαριλή Νπίνου, το ονοματεπώνυμο του βραβευομένου και το έτος για το οποίο απονέμεται. Η πλακέτα συνοδεύεται με δίπλωμα στο οποίο εκτός των ανωτέρω, αναγράφεται και ο τίτλος του φιλοτελικού έργου.

1.3 Το βραβείο απονέμεται σε μέλος ή μέλη ελληνικού ή αλλοδαπού Φιλοτελικού Σωματείου που δημοσίευσε κατά το ημερολογιακό έτος στο οποίο αναφέρεται αξιόλογη φιλοτελική εργασία-μελέτη ελληνικού ενδιαφέροντος, σε έντυπη (βιβλίο ή σειρά άρθρων σε περιοδικό), ή ηλεκτρονική μορφή (DVD, CD, βίντεο, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο κλπ.), ανεξαρτήτως γλώσσας, η οποία συνέβαλε στη φιλοτελική γνώση και την προώθηση του ελληνικού φιλοτελισμού.

Άρθρο 2ο            Υποβολή έργων

2-1. Στο τέλος κάθε έτους, ο εκάστοτε εκπρόσωπος της ΕΦΟ στην Επιτροπή Φιλοτελικής Φιλολογίας της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (FIP) υποβάλλει στην ΕΦΟ πίνακα με τις εργασίες που, στη διάρκεια του έτους, δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1-3.

2-2. Προτάσεις για την απονομή του Βραβείου δύναται να υποβάλει και κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΦΟ ή μέλος του.

2-3. Ο πίνακας κοινοποιείται, εάν χρειαστεί, στους συγγραφείς των εν λόγω μελετών με την παράκληση να αποστείλουν επί επιστροφή, στην ΕΦΟ αντίτυπο της εργασίας τους. 

Άρθρο 3ο       Επιλογή Επιτροπής Αξιολόγησης

3-1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΟ διορίζει εγκαίρως κατ’ έτος πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, έργο της οποίας είναι η κρίση και αξιολόγηση των εκδοθέντων έργων. Ο Γεν. Γραμματέας της ΕΦΟ συμμετέχει χωρίς ψήφo, εκτός εάν έχει επιλεγεί μέλος της Επιτροπής.

3.2. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης επιλέγονται από τους Πίνακες των Ελλήνων Διεθνών Κριτών, των Ελλανοδικών και των ήδη βραβευθέντων Ελλήνων με το βραβείο της ΕΦΟ, με κριτήριο την κατά το δυνατόν ειδίκευση και τη γνώση στο αντικείμενο των υπό κρίσιν εργασιών-μελετών.

Άρθρο 4ο            Έργο της Επιτροπής

4-1.  Εντός μηνός μετά την υποβολή των προς κρίση έργων, ο Πρόεδρος της ΕΦΟ συγκαλεί την Eπιτροπή, στην οποία προεδρεύει. Εάν ο Πρόεδρος της ΕΦΟ δεν αποτελεί μέλος της Επιτροπής, δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

4-2. Η Επιτροπή, επιλέγει την προς βράβευση εργασία κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της, με κριτήρια τα διεθνώς ισχύοντα, σύμφωνα με το Κανονισμό Αξιολόγησης Εκθεμάτων Φιλοτελικής Φιλολογίας της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που καμία εργασία–μελέτη δεν υπερβαίνει το διεθνές επίπεδο μεγάλου αργυρού μεταλλίου, το βραβείο δεν θα απονέμεται για το συγκεκριμένο έτος.

4-3 Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι δεσμευτικές και αμετάκλητες για την απονέμουσα Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία.

4-4 Η Επιτροπή διαλύεται μετά το πέρας των εργασιών της.

Άρθρο 5ο           Αναγγελία Βράβευσης και Επίδοση Βραβείου

Η επίσημη αναγγελία και επίδοση της βράβευσης γίνεται κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΦΟ.

Άρθρο 6ο

Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από έξι (6) άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας στις 17 Δεκεμβρίου 2007 και τίθεται σε άμεση εφαρμογή.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΟΥΣΗΣ